دبیرخانه

محل آزمون آئین نامه اصلی:

طبق برنامه زمانبندی شده بر اساس حروف الفبای نام خانوادگی هنرجویان، در شهرک آزمایش روبروی سیتی سنتر اصفهان طبق دستورالعمل تعیین گردیده است.

  • هزینه هر جلسه آموزش عملی: مبلغ ۳۹,۰۰۰ تومان
  • هزینه پرداختی در زمان ثبت نام: مبلغ ۵۵۰,۰۰۰ تومان

برنامه زمانبندی آزمون آئین نامه کتبی خواهران پایه ۳

تاریخ تاریخ حروف
98/04/04 98/04/18 الف-ب-پ-ت-ث
98/04/05 98/04/19 ج-چ-ح-خ-د-ذ
98/04/06 98/04/20 ر-ز-ژ-س-ش-ص-ض
98/04/11 98/04/25 ط-ظ-ع-غ-ف-ق
98/04/12 98/04/26 ک-گ-ل-م
98/04/13 98/04/27 ن-و-ه-ی
توضیحات:

شروع آزمون های پایه سوم از ساعت 7 الی 9 می باشد.

همراه داشتن کاردکس، شناسنامه و کارت ملی الزامی می باشد.

از آوردن وسایل شخصی و موبایل خودداری گردد.

برنامه زمانبندی آزمون آئین نامه کتبی برادران پایه 3

تاریخ تاریخ حروف
98/04/01 98/04/16 الف-ب-پ-ت-ث
98/04/02 98/04/17 ج-چ-ح-خ-د-ذ
98/04/03 98/04/22 ر-ز-ژ-س-ش-ص-ض
98/04/09 98/04/23 ط-ظ-ع-غ-ف-ق
98/04/10 98/04/24 ک-گ-ل-م
98/04/15 98/04/26 ن-و-ه-ی
توضیحات:

شروع آزمون های پایه سوم از ساعت 7 الی 9 می باشد.

همراه داشتن کاردکس، شناسنامه و کارت ملی الزامی می باشد.

از آوردن وسایل شخصی و موبایل خودداری گردد.

برنامه زمانبندی آزمون آئین نامه شفاهی (بیسوادی) خواهران برای کلیه پایه ها در نیمسال اول ۱۳۹۸

تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ حروف
* 98/02/11 98/03/22 98/04/26 98/05/30 الف-ب-پ-ت-ث-ج-چ
* 98/02/18 98/03/29 98/05/02 98/06/06 ح-خ-د-ذ-ر-ز-ژ
98/01/21 98/02/25 98/04/05 98/05/09 98/06/13 س-ش-ص-ض-ط-ظ
98/01/28 98/03/01 98/04/12 98/05/16 98/06/20 ع-غ-ف-ق-ک-گ-ل
98/02/04 98/03/08 98/04/19 98/05/23 98/06/27 م-ن-و-ه-ی
توضیحات:

آزمون شفاهی خواهران ساعت 10:30 انجام می شود.

روزهای چهارشنبه خانم ها

برنامه زمانبندی آزمون آئین نامه شفاهی (بیسوادی) آقایان برای کلیه پایه ها در نیمسال اول ۱۳۹۸

تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ حروف
* 98/02/07 98/03/11 98/04/22 98/05/26 98/06/30 الف-ب-پ-ت-ث
* 98/02/14 98/03/18 98/04/29 98/06/02 98/07/06 ج-چ-ح-خ-د-ذ
98/01/17 98/02/21 98/03/25 98/05/05 98/06/09 * ر-ز-ژ-س-ش-ص-ض
98/01/24 98/02/28 98/04/01 98/05/12 98/06/16 * ط-ظ-ع-غ-ف-ق-ک-گ
98/01/31 98/03/04 98/04/15 98/05/19 98/06/23 * ل-م-ن-و-ه-ی
توضیحات:

آزمون شفاهی آقایان از ساعت 10 الی 11 انجام می شود.

روزهای شنبه آقایان

برنامه زمانبندی آزمون آئین نامه کتبی پایه ۱ و ۲ و موتورسیکلت و آزمون عملی پایه یکم در نیمسال اول ۱۳۹۸

تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ حروف
98/01/18
98/05/13
98/03/02
98/05/28
98/02/16
98/06/11
98/02/30
*
98/03/19
*
98/04/03
*
98/04/16
*
98/04/30
*
الف-ب-پ-ت-ث-ج-چ
98/01/19
98/05/14
98/02/08
98/06/03
98/02/22
98/06/17
98/03/06
*
98/03/30
*
98/04/03
*
98/04/17
*
98/04/31
*
ح-خ-د-ذ-ر-ز-ژ-س-ش
98/01/25
98/05/20
98/02/09
98/06/04
98/02/23
98/06/24
98/03/12
*
98/03/26
*
98/04/09
*
98/04/23
*
98/05/06
*
ص-ض-ط-ظ-ع-غ-ف-ق
98/01/26
98/05/27
98/02/15
98/06/10
98/02/29
98/06/25
98/03/13
*
98/03/27
*
98/04/10
*
98/04/24
*
98/05/07
*
ک-گ-ل-م-ن-و-ه-ی
توضیحات:

مراجعه جهت آزمون ساعت 9

روزهای یکشنبه و دوشنبه

Call Now Button طراحی سایت ، طراح وب سایت