دبیرخانه

محل آزمون آئین نامه اصلی:

طبق برنامه زمانبندی شده بر اساس حروف الفبای نام خانوادگی هنرجویان، در شهرک آزمایش روبروی سیتی سنتر اصفهان طبق دستورالعمل تعیین گردیده است.

  • هزینه هر جلسه آموزش عملی: مبلغ ۳۹,۰۰۰ تومان
  • هزینه پرداختی در زمان ثبت نام: مبلغ ۵۵۰,۰۰۰ تومان

جدول زمانبندی آزمون آئین نامه کتبی کلیه گواهینامه های خواهران

تاریختاریختاریختاریختاریختاریختاریختاریختاریخحروف
98/12/1598/11/2498/11/0198/10/1098/09/1998/08/2898/08/0198/07/10- الف-ب
98/12/2098/11/2998/11/0298/10/1198/09/2098/08/2998/08/0298/07/11- پ-ت-ث-ج
98/12/2198/11/3098/11/0398/10/1298/09/2198/08/3098/08/0898/07/16- چ-ح-خ-د-ذ
98/12/2298/12/0198/11/0898/10/1798/09/2698/09/0598/08/0998/07/17-ر-ز-ژ-س
-98/12/0698/11/1098/10/1898/09/2798/09/0698/08/1498/07/18-ش-ص-ض-ط
-98/12/0798/11/1598/10/1998/09/2898/09/0798/08/1698/07/2398/07/02 ظ-ع-غ-ف
-98/12/0898/11/1698/10/2498/10/0398/09/1298/08/2198/07/2498/07/03 ق--ک-گ
-98/12/1398/11/1798/10/2598/10/0498/09/1398/08/2298/07/2598/07/04 ل-م
-98/12/1498/11/2398/10/2698/10/0598/09/1498/08/2398/07/3098/07/09 ن-و-ه-ی
توضیحات:

شروع آزمون های پایه سوم از ساعت 7 الی 9 می باشد.

همراه داشتن کاردکس، شناسنامه و کارت ملی الزامی می باشد.

از آوردن وسایل شخصی و موبایل خودداری گردد.

جدول زمانبندی آزمون آئین نامه کتبی کلیه گواهینامه های برادران

تاریختاریختاریختاریختاریختاریختاریختاریختاریخحروف
98/12/1798/11/2698/11/0598/10/1498/09/1898/08/2798/08/0698/07/13- الف-ب
98/12/1998/11/2798/11/0698/10/1598/09/2398/09/0298/08/1198/07/14- پ-ت-ث-ج
-98/11/2898/11/0798/10/1698/09/2498/09/0398/08/1298/07/15- چ-ح-خ-د-ذ
-98/12/0398/11/1298/10/2198/09/2598/09/0498/08/1398/07/20-ر-ز-ژ-س
-98/12/0498/11/1398/10/2298/10/0198/09/0998/08/1898/07/21-ش-ص-ض-ط
-98/12/0598/11/1498/10/2398/10/0298/09/1098/08/1998/07/2298/07/01 ظ-ع-غ-ف
-98/12/1098/11/1998/10/2898/10/0798/09/1198/08/2098/07/2898/07/06 ق--ک-گ
-98/12/1198/11/2098/10/2998/10/0898/09/1698/08/2598/07/2998/07/07 ل-م
-98/12/1298/11/2198/10/3098/10/0998/09/1798/08/2698/08/0498/07/08 ن-و-ه-ی
توضیحات:

شروع آزمون های پایه سوم از ساعت 7 الی 9 می باشد.

همراه داشتن کاردکس، شناسنامه و کارت ملی الزامی می باشد.

از آوردن وسایل شخصی و موبایل خودداری گردد.

برنامه زمانبندی آزمون آئین نامه شفاهی (بیسوادی) خواهران برای کلیه پایه ها در نیمسال اول ۱۳۹۸

تاریختاریختاریختاریختاریخحروف
*98/02/1198/03/2298/04/2698/05/30 الف-ب-پ-ت-ث-ج-چ
*98/02/1898/03/2998/05/0298/06/06ح-خ-د-ذ-ر-ز-ژ
98/01/2198/02/2598/04/0598/05/0998/06/13س-ش-ص-ض-ط-ظ
98/01/2898/03/0198/04/1298/05/1698/06/20ع-غ-ف-ق-ک-گ-ل
98/02/0498/03/0898/04/1998/05/2398/06/27م-ن-و-ه-ی
توضیحات:

آزمون شفاهی خواهران ساعت 10:30 انجام می شود.

روزهای چهارشنبه خانم ها

برنامه زمانبندی آزمون آئین نامه شفاهی (بیسوادی) آقایان برای کلیه پایه ها در نیمسال اول ۱۳۹۸

تاریختاریختاریختاریختاریختاریخحروف
*98/02/0798/03/1198/04/2298/05/2698/06/30الف-ب-پ-ت-ث
*98/02/1498/03/1898/04/2998/06/0298/07/06ج-چ-ح-خ-د-ذ
98/01/1798/02/2198/03/2598/05/0598/06/09*ر-ز-ژ-س-ش-ص-ض
98/01/2498/02/2898/04/0198/05/1298/06/16*ط-ظ-ع-غ-ف-ق-ک-گ
98/01/3198/03/0498/04/1598/05/1998/06/23*ل-م-ن-و-ه-ی
توضیحات:

آزمون شفاهی آقایان از ساعت 10 الی 11 انجام می شود.

روزهای شنبه آقایان

برنامه زمانبندی آزمون آئین نامه کتبی پایه ۱ و ۲ و موتورسیکلت و آزمون عملی پایه یکم در نیمسال اول ۱۳۹۸

تاریختاریختاریختاریختاریختاریختاریختاریخحروف
98/01/18
98/05/13
98/03/02
98/05/28
98/02/16
98/06/11
98/02/30
*
98/03/19
*
98/04/03
*
98/04/16
*
98/04/30
*
الف-ب-پ-ت-ث-ج-چ
98/01/19
98/05/14
98/02/08
98/06/03
98/02/22
98/06/17
98/03/06
*
98/03/30
*
98/04/03
*
98/04/17
*
98/04/31
*
ح-خ-د-ذ-ر-ز-ژ-س-ش
98/01/25
98/05/20
98/02/09
98/06/04
98/02/23
98/06/24
98/03/12
*
98/03/26
*
98/04/09
*
98/04/23
*
98/05/06
*
ص-ض-ط-ظ-ع-غ-ف-ق
98/01/26
98/05/27
98/02/15
98/06/10
98/02/29
98/06/25
98/03/13
*
98/03/27
*
98/04/10
*
98/04/24
*
98/05/07
*
ک-گ-ل-م-ن-و-ه-ی
توضیحات:

مراجعه جهت آزمون ساعت 9

روزهای یکشنبه و دوشنبه

Call Now Button طراحی سایت ، طراح وب سایت