دبیرخانه

محل آزمون آئین نامه اصلی:

طبق برنامه زمانبندی شده بر اساس حروف الفبای نام خانوادگی هنرجویان، در شهرک آزمایش روبروی سیتی سنتر اصفهان طبق دستورالعمل تعیین گردیده است.

  • هزینه هر جلسه آموزش عملی: مبلغ ۳۹,۰۰۰ تومان
  • هزینه پرداختی در زمان ثبت نام: مبلغ ۵۵۰,۰۰۰ تومان

برنامه زمانبندی آزمون آئین نامه کتبی خواهران پایه 3

تاریختاریخحروف
98/06/2098/05/30 الف-ب
98/06/2198/05/31 پ-ت-ث-ج
98/06/2698/05/31 چ-ح-خ-د-ذ
98/06/2798/06/05ر-ز-ژ-س
98/06/2898/06/06ش-ص-ض-ط-ظ
98/07/0298/06/07ع-غ-ف-ق
98/07/0398/06/12 ک-گ-ل
98/07/0398/06/13م-ن
-98/06/14و-ه-ی
توضیحات:

شروع آزمون های پایه سوم از ساعت 7 الی 9 می باشد.

همراه داشتن کاردکس، شناسنامه و کارت ملی الزامی می باشد.

از آوردن وسایل شخصی و موبایل خودداری گردد.

برنامه زمانبندی آزمون آئین نامه کتبی برادران پایه 3

تاریختاریخحروف
98/06/2398/05/28 الف-ب
98/06/2498/06/02 پ-ت-ث-ج
98/06/2598/06/03 چ-ح-خ-د-ذ
98/06/3098/06/04ر-ز-ژ-س
98/06/3198/06/09ش-ص-ض-ط-ظ
98/07/0198/06/10ع-غ-ف-ق
-98/06/11 ک-گ-ل
-98/06/16م-ن
-98/06/17و-ه-ی
توضیحات:

شروع آزمون های پایه سوم از ساعت 7 الی 9 می باشد.

همراه داشتن کاردکس، شناسنامه و کارت ملی الزامی می باشد.

از آوردن وسایل شخصی و موبایل خودداری گردد.

برنامه زمانبندی آزمون آئین نامه شفاهی (بیسوادی) خواهران برای کلیه پایه ها در نیمسال اول ۱۳۹۸

تاریختاریختاریختاریختاریخحروف
*98/02/1198/03/2298/04/2698/05/30 الف-ب-پ-ت-ث-ج-چ
*98/02/1898/03/2998/05/0298/06/06ح-خ-د-ذ-ر-ز-ژ
98/01/2198/02/2598/04/0598/05/0998/06/13س-ش-ص-ض-ط-ظ
98/01/2898/03/0198/04/1298/05/1698/06/20ع-غ-ف-ق-ک-گ-ل
98/02/0498/03/0898/04/1998/05/2398/06/27م-ن-و-ه-ی
توضیحات:

آزمون شفاهی خواهران ساعت 10:30 انجام می شود.

روزهای چهارشنبه خانم ها

برنامه زمانبندی آزمون آئین نامه شفاهی (بیسوادی) آقایان برای کلیه پایه ها در نیمسال اول ۱۳۹۸

تاریختاریختاریختاریختاریختاریخحروف
*98/02/0798/03/1198/04/2298/05/2698/06/30الف-ب-پ-ت-ث
*98/02/1498/03/1898/04/2998/06/0298/07/06ج-چ-ح-خ-د-ذ
98/01/1798/02/2198/03/2598/05/0598/06/09*ر-ز-ژ-س-ش-ص-ض
98/01/2498/02/2898/04/0198/05/1298/06/16*ط-ظ-ع-غ-ف-ق-ک-گ
98/01/3198/03/0498/04/1598/05/1998/06/23*ل-م-ن-و-ه-ی
توضیحات:

آزمون شفاهی آقایان از ساعت 10 الی 11 انجام می شود.

روزهای شنبه آقایان

برنامه زمانبندی آزمون آئین نامه کتبی پایه ۱ و ۲ و موتورسیکلت و آزمون عملی پایه یکم در نیمسال اول ۱۳۹۸

تاریختاریختاریختاریختاریختاریختاریختاریخحروف
98/01/18
98/05/13
98/03/02
98/05/28
98/02/16
98/06/11
98/02/30
*
98/03/19
*
98/04/03
*
98/04/16
*
98/04/30
*
الف-ب-پ-ت-ث-ج-چ
98/01/19
98/05/14
98/02/08
98/06/03
98/02/22
98/06/17
98/03/06
*
98/03/30
*
98/04/03
*
98/04/17
*
98/04/31
*
ح-خ-د-ذ-ر-ز-ژ-س-ش
98/01/25
98/05/20
98/02/09
98/06/04
98/02/23
98/06/24
98/03/12
*
98/03/26
*
98/04/09
*
98/04/23
*
98/05/06
*
ص-ض-ط-ظ-ع-غ-ف-ق
98/01/26
98/05/27
98/02/15
98/06/10
98/02/29
98/06/25
98/03/13
*
98/03/27
*
98/04/10
*
98/04/24
*
98/05/07
*
ک-گ-ل-م-ن-و-ه-ی
توضیحات:

مراجعه جهت آزمون ساعت 9

روزهای یکشنبه و دوشنبه

Call Now Button طراحی سایت ، طراح وب سایت