فرآیند اخذ گواهینامه


فرآیند اخذ گواهینامه طبق عکس و توضیحات زیر می باشد:                        

 1.  ثبت نام
 2.  انجام معاینات پزشکی
 3. شرکت در کلاس آئین نامه و فنی
 4. آزمون مقدماتی آئین نامه
 5. شرکت در 12 جلسه عملی خودرو
 6. آزمون مقدماتی شهر
 7. صدور گواهی مهارت
 8. صدور کاردکس
 9. آزمون اصلی آئین نامه
 10. آزمون اصلی شهر
 11. صدور گواهینامه
Call Now Button طراحی سایت ، طراح وب سایت